HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
O Komori

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT)

 

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) osnovana je temeljem Zakona o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 22/06), objavljenim dana 24. veljače 2006. godine. Tijekom 2006. godine održane su skupštine razreda inženjera šumarstva i drvne tehnologije pri čemu su delegirani članovi za tijela Komore (vijeće, skupština, nadzorni odbor, predsjednik). Ovi su prijedlozi verificirani na osnivačkoj skupštini Komore dana 27. rujna 2006. godine. Nakon toga je Skupština definirala prijedlog Statuta Komore, koji je po dobivanju suglasnosti nadležnoga ministra, objavljen u prosincu (NN 136/06). Tijekom 2007. godine inicirane su promjene Statuta, poglavito u dijelu koji se odnosi na definiranje stručnih smjerova te su, uz prethodnu suglasnost nadležnoga Ministarstva, objavljene Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (NN 61/07).

Komora je samostalna i neovisna strukovna organizacija koja obavlja povjerene joj javne ovlasti, čuva ugled, čast i prava svojih članova, skrbi da ovlašteni inženjeri obavljaju svoje poslove savjesno i u skladu sa zakonom, te promiče, zastupa i usklađuje njihove interese pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

U Komoru se obvezno udružuju inženjeri šumarstva i drvne tehnologije koji obavljaju stručne poslove iz područja šumarstva, lovstva i drvne tehnologije, radi zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa, zaštite javnog interesa i zaštite interesa trećih osoba.

Stručni poslovi su: projektiranje, izrada, procjena, izvođenje i nadzor radova iz područja uzgajanja, uređivanja, iskorištavanja i otvaranja šuma, lovstva, zaštite šuma, hortikulture, rasadničarske proizvodnje, savjetovanja, ispitivanja kvalitete proizvoda, sudskog vještačenja, izrade i revizije stručnih studija i planova, kontrola projekata i stručne dokumentacije, izgradnja uređaja, izbor opreme, objekata, procesa i sustava, stručno osposobljavanje i licenciranje radova u šumarstvu, lovstvu i preradi drva.

Komora je pravna osoba javnih ovlasti, definiranih člankom 5. Zakona. Članovi Komore, ovlašteni inženjeri, ostvaruju svoje interese u Komori neposredno u strukovnim razredima i posredno preko svojih izabranih predstavnika u Skupštini i drugim tijelima Komore. Svaki član Komore istodobno je i član jednoga strukovnoga razreda.

Nadzor nad radom Komore vrši nadležno Ministarstvo.

Osnivanje Komore zajednički su inicirali i ostvarili Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Hrvatsko šumarsko društvo, Šumarski fakultet, Šumarski institut, Hrvatske šume.

 

LinkedIn: linkedin.com/in/hkisdt

 

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru