HRVATSKA KOMORA INŽENJERA ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE

Prilaz Gjure Deželiċa 63
10000 Zagreb

Tel: + 385 1 376 5501
  + 385 1 376 5502
Fax: + 385 1 376 5504

E-mail:

Radno vrijeme:
pon - pet: 07 - 15 h
 
 
Struktura Komore

Silvija Zec, predsjednica Komore

 

TIJELA KOMORE

 

Skupština Komore - 10 članova (5 razred inženjera šumarstva, 5 razred inženjera drvne tehnologije) - članak 9. i 10. Zakona i članak 38-46 Statuta.

U Skupštini Komore osigurava se razmjerna zastupljenost strukovnih razreda. Skupština, između ostaloga, donosi Statut i druge opće akte, na prijedlog Vijeća i ostale provedbene akte; donosi temeljni program rada; donosi godišnji proračun; donosi odluku o visini upisnine i članarine; donosi odluku o raspisivanju izbora za tijela Komore te raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima u okviru zadataka Komore.

Članovi Skupštine Komore (mandat 2022-2026)
Iz razreda inženjera šumarstva:      

   mr. Krešimir Žagar, dipl.ing.šum.

   Damir Miškulin, dipl.ing.šum.

   Silvija Zec, dipl.ing.šum. - predsjednica Komore

   Samir Glavaš, dipl.ing.šum.

   Marijan Bedeković, dipl.ing.šum.

Iz razreda inženjera drvne tehnologije:

   prof. dr. sc.Vlatka Jirouš-Rajković, dipl.ing.drv.ind.

   Tomislav Lukić, dipl.ing.drv.tehn.

   izv. prof. dr. sc. Goran Mihulja, dipl.ing.drv.ind.

   prof. dr. sc. Darko Motik, dipl.ing.drv.ind.

   doc. prof. dr. sc. Tomislav Sedlar, dipl.ing.drv.tehn.

 

Vijeće Komore - čine ga predsjednik Komore i predsjednici strukovnih razreda - nadležnosti definirane člankom 11. Zakona i člankom 50-53 Statuta.

Vijeće Komore utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Komore te predlaže odluke, zaključke i stajališta o pitanjima koja se predlažu Skupštini Komore. Vijeće brine o izvršavanju Programa rada, općih akata i odluka Skupštine te osigurava izvođenje javnih ovlasti putem odgovarajućih službi, povjerenstava i radnih skupina. Uređuje provedbu stručnih ispita, osigurava stručno usavršavanje članova te osigurava zastupanje strukovnih i socijalnih interesa članova i drugo.

Članovi Vijeća Komore (mandat 2022-2026)
Silvija Zec, dipl.ing.šum. - predsjednica Komore

Zvonimir Mišić, dipl.ing.šum. - predsjednik Razreda inženjera šumarstva
Andreja Čunčić Zorić, dipl.ing.drv.ind. - predsjednica Razreda inženjera drvne tehnologije

Nadzorni odbor - 5 članova - nadležnosti definirane člankom 12. Zakona i člankom 55. Statuta.

Nadzorni odbor Komore nadzire provođenje Statuta i drugih općih akata, materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Komore te nadzire rad Stručne službe Komore.

Članovi Nadzornoga odbora Komore (mandat 2022-2026)
mr.sc. Marica Beljo Rečić, dipl.ing.šum.
Ivan Melvan, dipl.ing.šum.
Vlatko Petrović, dipl.ing.šum.
izv. prof. dr. sc. Josip Ištvanić, dipl.ing.drv.ind.
Ivica Vidaković, dipl.ing.drv.tehn.

 

Predsjednik Komore

Predsjednik Komore zastupa i predstavlja Komoru te odgovara za zakonitost rada Komore. Po funkciji predsjedava Vijeću i Skupštini Komore, čije sjednice saziva i čije odluke je dužan provoditi.

 

Predsjednica Komore 

                                                      Silvija Zec, dipl.ing.šum.

 

Pravila razreda inženjera šumarstva

Pravila razreda inženjera drvne tehnologije

 

 

Tijela Komore, mandat 2018-2022

Tijela Komore, mandat 2014-2018

Tijela Komore, mandat 2010-2014

Tijela Komore, mandat 2006-2010

 

» Pretražite
ovlaštene inženjere šumarstva

drvne tehnologije (aktivne članove)

» Pretražite

baze licenciranih izvoditelja 

radova u šumarstvu

Časopis Hrvatske Šume

PROJEKTI:

 

 

 

 

 

Promocija poduzetništva i obrta u šumarskom i drvnom sektoru